Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι

300x600 R021

24 Ιουλ 2021

ΕΣΠΑ: Οι πέντε Στόχοι Πολιτικής και ο ένας «Ενιαίος Ειδικός Στόχος» της νέας προγραμματικής περιόδου για την Ελλάδα Κύριο

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Άρθρο του Δημήτρη Φ. Ρωσσάκη / Οικονομολόγος Ανθρώπινων Πόρων

Συνεχίζοντας την παρουσίαση μέσα από τα πρώτα κείμενα εργασίας που γράφηκαν την προηγούμενη χρονιά και ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2021 για νέα Προγραμματική περίοδο ανάπτυξης τόσο για την Ευρώπη όσο και για την χώρα μας, σήμερα θα αναφερθούμε στους βασικούς άξονες –τους Στόχους Πολιτικής όπως (θα) λέγονται – που έχει καθορίσει η Ελλάδα.

Θυμίζουμε πως σταθμός στάθηκε η δημοσίευση τον περασμένο μήνα του Κανονισμού (ΕΕ) 1056/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, που αναφέρεται στη θέσπιση του «Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης –ΤΔΜ». Πόσο αλήθεια θα επηρεάσει την αρχιτεκτονική του νέου Σ.Ε.Σ. 2021-27 της χώρας μας αυτή η αλλαγή ; Ποια νέα Διαρθρωτικά Ταμεία θα δημιουργηθούν και πως θα μετασχηματισθούν τα υφιστάμενα; Σε όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις και κυρίως να ενημερώσουμε τους φιλομαθείς αναγνώστες για τις πολιτικές που υπηρέτησε το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ελλάδας την περίοδο 2021-2027.

Ο πρώτος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ-1) αναφέρεται στην «Ανταγωνιστική Οικονομία – Ψηφιακή Μετάβαση» και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ και οι κύριες του παρεμβάσεις είναι:
• Η Ενίσχυση των επιχειρήσεων για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων,
• Ο Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου και των επιχειρήσεων – ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες,
• Η Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας και η Έξυπνη Εξειδίκευση,
• Η Επανεκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων στις σύγχρονες δεξιότητες (Έξυπνη εξειδίκευση, μετάβαση στην Βιομηχανία 4.0)
Υπολογίζουμε πως ο ΣΠ-1 θα μπορέσει να ενεργοποιήσει το 20% περίπου των πόρων του Ταμείου ΕΠΤΑ της περιόδου.

Ο δεύτερος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ-2) αναφέρεται στην «Βιώσιμη ανάπτυξη, Ενεργειακή μετάβαση, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» και χρηματοδοτείται από τους πόρους τριών (3) Ταμείων, του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Σταθερότητας (Τ.Σ.) και του Ειδικού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). Οι κύριες παρεμβάσεις είναι οι εξής:
• Η Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και σε επιχειρήσεις,
• Η Προώθηση των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας),
• Τα Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων,
• Οι Δράσεις της Πολιτικής Προστασίας,
• Η Επεξεργασία απορριμμάτων και η προώθηση δράσεων κυκλικής οικονομίας,
• Η Προστασία της βιοποικιλότητας,
• Η Βιώσιμη αλιεία και οι Υδατοκαλλιέργειες καθώς και η διαχείριση των θαλάσσιων πόρων
Περίπου το 27% των διαθέσιμων πόρων και των τριών παραπάνω Ταμείων αναμένετε να ενεργοποιήσει ο ΣΠ-2.

Ο τρίτος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ-3) εδράζετε στις «Μεταφορές και στα Ευρυζωνικά Δίκτυα», μιας φιλόδοξης προσπάθειας, ενός στοιχήματος θα λέγαμε καλύτερα για την χώρας μας, που συγκεντρώνει πόρους από δυο Ταμεία, το ΕΤΠΑ και το Τ.Σ. Οι παρεμβάσεις του συνοψίζονται στα εξής :
• Η Συμπλήρωση των βασικών οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών και ο τεχνολογικός τους εξοπλισμός,
• Η Διασύνδεση των δικτύων και η στήριξη των πολυτροπικών μεταφορών,
• Οι Καθαρές αστικές μεταφορές –μετρό, τραμ,
• Η Βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης στα αστικά κέντρα,
• Η Σύνδεση με ευρυζωνικά δίκτυα πολύ υψηλής ταχύτητας,
Ο στόχος του 15% των πόρων που έχει αρχικά προβλεφτεί για τον ΣΠ-3 θεωρούμε πως είναι αρκετά φιλόδοξος και σε κάθε περίπτωση καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα αλλαγών και καινοτομιών που θα επαναπροσδιορίσουν την καθημερινότητά μας σε μεγάλο βαθμό.

Ο τέταρτος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ-4) έχει να κάνει με την «Κοινωνική Πολιτική, τις Δημόσιες Υποδομές Υγείας και Παιδείας» και συγκεντρώνει πόρους από το ΕΤΠΑ και από το ΕΚΤ+, δηλαδή το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ESF plus, με παρεμβάσεις σε:
• Υποδομές και εξοπλισμός Υγείας,
• Υποδομές και Εξοπλισμός Πρόνοιας και Εκπαίδευσης,
• Τη Στήριξης Ανέργων και Ευπαθών Ομάδων με έμφαση στους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών,
• Στην ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης, της Κοινωνικής Οικονομίας και της προσαρμοστικότητας εργαζομένων και επιχειρήσεων,
• Στις Δράσεις Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης,
• Στην Καταπολέμηση της φτώχειας, της παιδικής φτώχειας, της ακραίας φτώχειας και της αντιμετώπισης των διακρίσεων,
• Στην Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση και στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας
Είναι φυσικό λόγω της φύσης των παρεμβάσεων του, πως ο ΣΠ-4 αναμένουμε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων πόρων των Ταμείων του, κοντά στο 31,5 %.

Ο πέμπτος και τελευταίος Στόχος Πολιτικής (ΣΠ-5) αναφέρεται στην «Ολοκληρωμένη στήριξη των αστικών, των αγροτικών, των ορεινών και των παράκτιων περιοχών» και θα λάβει πόρους από τρία (3) Ταμεία, το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑΥ, με κυριότερες παρεμβάσεις:
• Εφαρμογή ολοκληρωμένων –τοπικά σχεδιασμένων – στρατηγικών με σκοπό την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προκλήσεων (οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών)
• Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Στρατηγικές που μπορούν να αξιοποιούν πόρους και από τους λοιπούς Σ.Π. –στόχους πολιτικής,
• Η Προστασία, η ανάπτυξη και η προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας,
• Η Αστική αναζωογόνηση στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων,
• Η Πολύπλευρη ανάπτυξη ορεινών, νησιωτικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών και αλιευτικών κοινοτήτων,
• Στις δράσεις του ΣΠ-5 εντάσσονται δυνητικά και δράσεις των τομέων του Πολιτισμού, του Τουρισμού και της Ναυτιλίας κλπ, που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στους προηγούμενους τέσσερις (4) Στόχους Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση πως θα εντάσσονται σε Ολοκληρωμένες Χωρικές Στρατηγικές.

Ο ΣΠ-5 θα συγκεντρώσει το 5,3% περίπου των διαθέσιμων πόρων των Ταμείων του και φιλοδοξεί να συμβάλει στην εξελικτική μετατροπή τόσο της εικόνας, όσο και της οικονομίας των πόλεων και των αστικών μας συγκροτημάτων σε όλη την επικράτεια.
Ολοκληρώνουμε την παρέμβασή μας με την αναφορά μας στον 6ο νέο «ενιαίο» Ειδικό Στόχο (ΕΕΣ) : «Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης – ΤΔΜ». Σε αυτό αναφερθήκαμε και στην αρχή του άρθρου μας και θεωρούμε πως είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για την χώρα μας και για την Ευρώπη ολόκληρη, η μετάβαση προς τους στόχους της Συνθήκης του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Οι παρεμβάσεις του συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:
• Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΕΣ, αντίστοιχες με εκείνες των ΣΠ-1 έως ΣΠ-4 σε περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνητοποίηση με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη διαφοροποίηση του οικονομικού προτύπου των πληττόμενων περιοχών, την προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα και σε άλλους τομείς, την περιβαλλοντική αποκατάσταση και οικονομική αξιοποίηση των λιγνιτικών πεδίων,
• Δράσεις στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και στις μη διασυνδεδεμένες νησιωτικές περιφέρειες, και τέλος
• Προβλέπεται διακριτό –ξεχωριστό «Ενιαίο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – ΕΣΔΑΜ» με υποκείμενα επιμέρους «Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης», προσαρμοσμένα για κάθε περιοχή ξεχωριστά,

Ο Ενιαίος Ειδικός Στόχος (ΕΕΣ) του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την χώρα μας θα ενισχυθεί με το 1,5% περίπου των διαθέσιμων πόρων, που θα προέρχονται από το ομώνυμο Ταμείο.
Περισσότερα όμως στοιχεία και αναφορές για τα νέα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ), τους διαθέσιμους πόρους και κυρίως τις προτεραιότητες που θέτει η ΕΕ και η χώρα μας για την περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση της περιόδου 2021 -2027 θα αναφερθούμε στο επόμενο άρθρο μας, ολοκληρώνοντας έτσι μια προσέγγιση με πραγματικούς όρους και κατανοητές δράσεις.

Δεν ξεχνώ επίσης να αναφερθώ ξανά στον Νίκο Σουρλόπουλο για την εμπιστοσύνη και την υπομονή του στις παρεμβάσεις μου και να του ζητήσω να συνεχίσει με το ίδιο ενδιαφέρον που έδειξε για να παρουσιάσει το θέμα του Νέου Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της χώρας, μέσω της μοναδικής τοπικής εφημερίδας μας αλλά και των διαδικτυακών μέσων που συντονίζει.

 

O Δημήτρης Φ. Ρωσσάκης είναι Οικονομολόγος Ανθρώπινων Πόρων και Σύμβουλος φορέων του Δημόσιου Τομέα τα τελευταία 25 χρόνια. Από το 2002 μέχρι και σήμερα με την εταιρία του έχει σχεδιάσει και έχει αξιολογήσει πάνω από 20 εθνικά και περιφερειακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 

 

cohesion logo

 

#pgnews #ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

proioy fani

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Emvolio GIF 300 x 600

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 176 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τελευταια Νεα

Top